Gegevensbescherming politiek

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en het charter van de privacy.

 1. Artikel 1: Doel
  Onze « algemene gebruiksvoorwaarden » zijn bedoeld om een juridisch kader te creëren van modaliteiten voor het ter beschikking stellen van de diensten van de site biorganicfactory.be en het gebruik ervan door de « Gebruiker ».
  De algemene gebruiksvoorwaarden dienen aanvaard te worden door iedereen die de site wenst te raadplegen. Zij vormen het contract tussen de site en de Gebruiker. Het feit dat de Gebruiker op de site gaat betekent dat hij/zij de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
  In het geval van niet aanvaarden van de voorwaarden zoals uitgezet in dit contract, kan de Gebruiker geen gebruik maken van de diensten die door de site worden aangeboden.
  biorganicfactory.be behoudt zich het recht voor éénzijdig en op elk moment de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te veranderen.
  biorganicfactory.be wenst u eveneens te informeren van het eventuele gebruik van uw persoonlijke data en van uw rechten hieromtrent. Door onze site te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk het verzamelen en het verwerken van uw persoonlijke gegevens door biorganicfactory.be zoals beschreven in dit document.
 2. Artikel 2 : Legale vermeldingen
  2.1 Verantwoordelijke van de site
  Naam van het bedrijf : BIORGANIC FACTORY sprl
  Verantwoordelijke : Philippe RATZEL
  Adres van de maatschappelijke zetel : 81 Chaussée de Ruisbroek – 1190 Forest
  Telefoon : 02 649 57 52
  E-Mail : contact@biorganicfactory.be
  Ondernemingsnummer : BE 0480.072.596
  BTW nummer : BE 0480.072.596

  2.2 Uitgever van de site
  Naam van het bedrijf : Neocity Sprl
  Verantwoordelijke : Eric Merken
  Adres Sociale zetel : rue du Merlo, 33 1180 Bruxelles
  Telefoon : +32 (0)2 374 63 84
  E-Mail : legal@oye-oye.net

  2.3 Hosting van de site
  Site host : OVH
  Adres Sociale zetel : 2 rue Kellermann – F-59100 Roubaix

 3. Artikel 3 : Definities
  Deze clausule heeft tot doel de verschillende termen te definiëren die eigen zijn aan dit contract:
  Gebruiker: deze term wordt gebruikt voor iedereen die de site gebruikt of gebruik maakt van één van de diensten aangeboden op de site.
  Gebruiker inhoud: de data die worden doorgegeven door de Gebruiker op de site.
  Lid: de Gebruiker wordt Lid wanneer hij op de site wordt geïdentificeerd.
  Identificatie en wachtwoord: dit is het geheel van de data die nodig zijn om te kunnen overgaan tot de identificatie van de Gebruiker op de site. De identificatie en het wachtwoord geven de Gebruiker toegang tot de diensten voorbehouden aan de leden van de site. Het wachtwoord is confidentieel.
 4. Artikel 4 : Toegang tot diensten
  De site geeft de Gebruiker gratis toegang tot volgende diensten:
  Opsomming van de diensten
  En/of
  Bestelling van prestaties of materiaal
  En/of
  Reservering

  De site is overal gratis toegankelijk voor elke Gebruiker die toegang heeft tot het Internet. Alle kosten die de Gebruiker maakt om zich toegang te verschaffen tot het medium (computermateriaal, software, internet verbinding, enz.. ) zijn volledig ten laste van de Gebruiker.
  De site doet er alles aan om een kwalitatieve toegang te verschaffen aan de aangeboden diensten. Dit is de vooropgezette bedoeling, maar de site kan dit niet garanderen.
  Een gebeurtenis van overmacht met als gevolg een slecht of niet functioneren van het netwerk of de server valt niet onder de verantwoordelijkheid van biorganicfactory.be.
  Toegang tot de diensten op de site kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken of geschorst voor een onderhoud of een andere reden. De Gebruiker kan geen enkele tegemoetkoming eisen naar aanleiding van de onderbreking of schorsing van dit contract.
  De Gebruiker kan steeds de site per e-mail contacteren op volgend adres:
  info@biorganicfactory.be

 5. Artikel 5: Intellectuele eigendom
  De merken, logo’s, tekens en alle andere inhoud van de site worden beschermd door de Code van de Intellectuele eigendom en meer specifiek door het auteursrecht.
  De Gebruiker vraagt vooraf toestemming aan de site voor elke overname, publicatie of kopie van de gehele inhoud.
  De Gebruiker engageert zich de inhoud van de site enkel in een strikt privé kader te gebruiken. Elk gebruik van de inhoud voor commerciële doeleinden is ten strengste verboden.
  Alle inhoud door de Gebruiker online gezet is zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. De Gebruiker beloofd geen inhoud online te zetten die nadelig kan zijn voor derden. Elke gerechtelijke vervolging door derden die zich benadeeld voelen zal voor de rekening van de Gebruiker zijn.
  De inhoud van de Gebruiker kan op eender welk ogenblik en voor eender welke reden van de site verwijderd worden of veranderd. De Gebruiker krijgt hiervoor geen enkele uitleg of voorafgaande verwittiging.
 6. Artikel 6: Verantwoordelijkheid in geval van overmacht
  De bronnen voor de op de site vermelde informatie zijn te goeder trouw. Maar, de site kan de betrouwbaarheid van de bronnen niet garanderen. De op de site gegeven informatie is puur informatief. Zodanig ligt de gehele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie en inhoud van de site helemaal bij de Gebruiker.
  Elk gebruik van de diensten door de Gebruiker die directe of indirecte schade tot gevolg hebben, zal tot vergoeding ten voordele van de site leiden.
  De site garandeert geen optimale veiligheid en vertrouwelijkheid van de doorgegeven data. De site engageert zich echter wel om alle mogelijke middelen in te zetten om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de data zoveel mogelijk te garanderen.
  De verantwoordelijkheid van de site kan niet worden ingeroepen in geval van overmacht of in geval van een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit door derden.
 7. Artikel 7: Hyperlinks
  biorganicfactory.be bevat mogelijk een aantal hyperlinks naar andere sites. Maar heeft niet de mogelijkheid om de inhoud na te gaan van de sites die zo bezocht kunnen worden en kan daarom hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.
 8. Artikel 8 : Cookies
  De besturing van biorganicfactory.be zal mogelijk leiden tot het installeren van cookies op de computer van de gebruiker. Een cookie is een kleine map die het identificeren van de gebruiker niet toelaat, maar die informatie opslaat met betrekking tot het navigeren van de computer op een site. De gegevens die zo bekomen worden beogen het vereenvoudigen van verdere navigatie op de site en laten ook verschillende maatregelen toe voor verdere bezoeken.
  De Gebruiker kan het gebruik van cookies deactiveren door de parameters van de browser aan te passen.
  De site biorganicfactory.be gebruikt het analyse tool « Google Analytics ».
  De verzamelde data zijn statistieken van site bezoeken en zijn anoniem.
  Zij worden voor volgende redenen verzameld:
  Checken dat het beoogde publiek wel degelijk bereikt wordt;
  De natuurlijke referentiëring van de site verbeteren;
  Nakijken of de site voldoende zichtbaar is;
  De nodige acties vastleggen om de zichtbaarheid van de aangeboden diensten op de site te verbeteren.
  Voor meer informatie over de vertrouwelijkheidspolitiek voor het gebruik van Google Analytics, surf naar https://support.google.com/analytics/answer/6004245
  De site houdt de gegevens bij die door Google Analytics werden vergaard.
  Onbeperkt ☒/14 maanden☐/26 maanden☐/38 maanden☐/50 maanden☐ / (https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=fr)
  Indien u er de voorkeur aan geeft dat Google Analytics geen analyse maakt van uw activiteiten bij het bezoeken van andere sites, kunt u de bijkomende module installeren voor het uitschakelen van Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr)
  De site bevat informatica applicaties die van derden komen. Dit kan ondermeer het geval zijn voor buttons/links met sociale media (dit is o.a. het geval bij de button “share” ,”like”, van de sociale media zoals Facebook, Google + …). We suggereren dan ook dat u hun politiek mbt het beheren van cookies en de privacy consulteert.
 9. Artikel 9 : Gegevensbescherming politiek
  « Etalage » Sites
  biorganicfactory.be verzamelt enkel persoonlijke data van de gebruiker mbt bepaalde diensten zoals oa contactformulieren of reserveringsformulieren of offerte vraag. De verzamelde data bestaan enkel uit door de gebruiker gecodeerde informatie die zichtbaar is op het scherm voor de Gebruiker. De gebruiker verstrekt deze data bewust onder andere wanneer hij ze zelf heeft ingegeven.
  De verzamelde data worden enkel gebruikt om contact te nemen of om een reservering of bestelling uit te voeren. De gegevens worden enkel bewaard voor een periode die nodig is voor de contactneming of het verwerken van de bestelling.
  Elke gebruiker heeft het recht op toegang, verbetering en oppositie van eigen persoonlijke data mits een geschreven en ondertekende aanvraag aan het adres van de sociale zetel van de site verantwoordelijke, met duidelijke vermelding van het adres waar het antwoord dient gestuurd te worden.
  Geen enkele persoonlijke informatie over de gebruiker zal ooit gepubliceerd worden, noch uitgewisseld, getransfereerd of verkocht op een platform van derden.
  E-commerce
  In het geval van een online verkoop site zijn er bijkomende documenten ter beschikking op de site. Zij detailleren de verkoopsvoorwaarden, de inhoudingen en verandering van de persoonlijke gegevens die verzameld worden in het kader van de verkoop en bezorging van de voorgestelde producten.

  In het algemeen
  Elke gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een controle overheid. In België is dat de Commissie voor de bescherming van de privacy.

 10. Artikel 10 : Evolutie van het contract
  De site behoudt zich het recht voor op elk moment de voorwaarden in dit contract te veranderen.
 11. Artikel 11 : Duur
  De duur van huidig contract is onbeperkt. Het contract is geldig voor de Gebruiker vanaf het moment dat de diensten gebruikt worden.
 12. Artikel 12 : Rechtspraak en bevoegde jurisdictie
  De Belgische wetspraak is geldig voor dit contract. In geval een geschil tussen de partijen niet op vriendschappelijke wijze kan opgelost worden, is enkel het tribunaal van de voornaamste stad van het juridische arrondissement gemachtigd.
 13. Artikel 13 : Newsletter
  Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief, via het formulier dat beschikbaar is op onze website, machtigt de gebruiker ons om zijn naam en e-mailadres te gebruiken om hem onze nieuwsbrieven en / of andere berichten over ons bedrijf en onze activiteiten toe te sturen.
  Via ons nieuwsbriefformulier, voorgesteld door MailJet, kan de nieuwe registrant ongeveer 6 nieuwsbrieven verwachten over het jaar waarmee hij:

  – Onze laatste actualiteit kan opvolgen
  – Gulzige ideeën van recepten kan ontvangen
  – Geplande events kennen
  – Het ontdekken van nieuwe partners (leveranciers, venues, …)Om de privégegevens van abonnees van onze nieuwsbrief te respecteren, zullen persoonlijke gegevens niet met derden worden gedeeld en op een beschermde server worden bewaard. Diegenen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief hebben natuurlijk het recht om te allen tijde hun gegevens te raadplegen, te wijzigen en/of te verwijderen uit onze database. Deze privégegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij u daarvoor eerder de toestemming van de betrokkene hebt gekregen.