Algemene voorwaarden

1. Toepassing van algemene voorwaarden
Het plaatsen van een bestelling bij de bvba Biorganic Factory impliceert de facto de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden. Alle bijzondere voorwaarden die afwijken van onderhavige voorwaarden mogen uitsluitend afkomstig zijn van de bvba Biorganic Factory of moeten door haar aanvaard zijn, waarbij geen enkele andere afwijking zal worden aanvaard.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op openbare aanbestedingen.

De eventuele annulatie van een van onderhavige voorwaarden betekent niet de annulatie van de andere bepalingen tenzij de algemene voorwaarden door deze annulatie volledig zouden worden gewijzigd.

2. Prijs
Onze tarieven zijn gebaseerd op het aantal in de offerte opgegeven personen waarbij elke wijziging een invloed kan hebben op de prijs (het aantal deelnemers aan het evenement, de plaats van uitvoering, het materiaal, het personeel …). Daarom moet de offerte opnieuw worden herzien en bevestigd overeenkomstig artikel 5.

De prijzen worden berekend per persoon (stukprijs). Alle opgegeven tarieven zijn exclusief btw. De geldende btw-percentages zijn de percentages die gelden op de dag waarop deze algemene voorwaarden werden opgesteld: 21 % voor drank, logistiek, materiaal en bediening, 12 % voor voeding met bediening, 6 % voor leveringen.

3. Geldigheid
De offerte is 30 dagen geldig.

4. Prijsstijging
De marktprijs zal op 1 januari van elk jaar forfaitair worden vermeerderd met 2 % voor alle eerder opgestelde offertes en prijsopgaven.

5. Bestelling – Bevestiging – Wijziging
Bestellingen worden pas verwerkt nadat ze schriftelijk, d.w.z. volgens een van de volgende modaliteiten: e-mail, post of door de klant, het bedrijf en/of de instelling ondertekende bestelbon, werden bevestigd. Behalve indien schriftelijk anders overeengekomen, moeten wij deze bevestiging vier weken voor de datum van het evenement ontvangen.

Bovendien moet voor elke bestelling boven de € 2.000,00 excl. btw uiterlijk 10 werkdagen voor het evenement een voorschot van 60 % worden gestort op de rekening van de bvba Biorganic Factory. Is het voorschot niet binnen deze termijn betaald, wordt de bestelling niet verwerkt. Voor elke bestelling of evenement van meer dan 50.000 €, moet 60% van het bedrag worden betaald na bevestiging en een andere aanbetaling van 30% 5 werkdagen voor het evenement.

Van deze betalingstermijn kan echter worden afgeweken afhankelijk van het belang van het evenement.

Het definitieve aantal personen moet vijf werkdagen voor de datum van het evenement worden bevestigd. Daalt het aantal personen op dat moment met meer dan 20 %, zal de prijs per persoon met 15 % worden vermeerderd tot dekking van de logistieke en administratieve kosten.

Indien het bevestigde, overeengekomen aantal personen, voor om het even welke reden, wordt gewijzigd binnen de vijf werkdagen voor het evenement, wordt de factuur opgesteld voor het overeengekomen aantal personen zoals bevestigd vijf dagen voor de datum van het evenement.

6. Betaling en betalingsachterstand
Wordt de factuur niet betwist binnen de acht dagen na ontvangst, wordt ze geacht te zijn aanvaard.

Facturen vervallen uiterlijk twee weken na de factuurdatum. Is een factuur niet binnen deze termijn betaald, zal een nalatigheidsinterest van 8,5 % per jaar verschuldigd zijn van rechtswege, dit wil zeggen zonder ingebrekestelling, vanaf het moment dat de factuur is vervallen.

Elke betalingsherinnering, met uitzondering van de eerste, zal worden vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare vergoeding van € 50,00.

7. Annulatie van bestelling en offerte
Een annulatie van de bestelling moet noodzakelijkerwijs gebeuren per post of via mail. De klant moet ervoor zorgen dat de bvba Biorganic Factory het verzoek tot annulatie goed ontvangen heeft.

Er zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn als de bestelling meer dan twee weken voor het evenement wordt geannuleerd. Bij een annulatie tussen de 15e en de 5e dag voor het evenement, zal een vergoeding van 30 % van de prijs van de offerte verschuldigd zijn. Vanaf de 5e werkdag voor het evenement bedraagt de verschuldigde vergoeding 60 % van de prijs van de offerte.

De bvba Biorganic Factory verbindt zich ertoe de klant op dezelfde manier te vergoededen indien zij een offerte annuleert. De verantwoordelijkheid van de partijen is beperkt tot hetgeen voorafgaat wat de annulatie van de offerte betreft.

8. Allergenen
Overeenkomstig artikel 4 – 5 stellen het KB 17.07.2014, de Europese wetgeving en het FAVV dat de 14 producten of stoffen die allergieën of intoleranties veroorzaken, duidelijk moeten worden vermeld en opgegeven. Dit is de lijst met stoffen die worden beschouwd als allergenen en die aanwezig kunnen zijn in sommige van onze bereidingen:

Granen die gluten bevatten (bv. tarwe, rogge, gerst, haver, spelt …), schaaldieren, eieren, vis, pinda’s, soja, melk, schaalvruchten (namelijk amandelen, hazelnoten, walnoten en pistachenoten), selder, mosterd, sesam, weekdieren, lupine, sulfiet.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor allergieën of voedselbeperkingen dan houden wij hiermee rekening in onze offerte. De lijsten met gerechten en bereidingen in de offerte zijn niet volledig. Op eenvoudig verzoek kunnen wij alternatieven aanbieden voor aanwezigen met een allergie of voedselintolerantie.

9. Logistiek
Naargelang van de plaats van uitvoering (zaal, gebouw …) kunnen de prijzen licht verschillen. De offerte kan voor de datum van uw evenement nog worden aangepast aan nieuwe elementen.

Er moet voldoende werkruimte, met elektriciteit en water, alsook een parking en leveranciersingang ter beschikking worden gesteld van onze teams om een geslaagd evenement te garanderen.

10. Personeel
Ons personeel is klassiek gekleed: zwarte broek, zwart hemd, zwarte das en zwarte schort met of zonder het logo van Biorganic Factory (stijl ‘Parijs café’) of in een pak. Elk ander verzoek kan worden besproken met uw teams. Wij passen ons aan uw wensen aan.

11. Schoonmaak – Vuilnisbakken
Wij brengen altijd onze eigen sorteerbakken mee en nemen ze na afloop van het evenement mee om ze leeg te maken in de tijdelijke containers.

Wij ruimen de keuken op en zorgen voor de schoonmaak zodat we ze achterlaten in de staat waarin we ze hebben ontvangen.

Na het evenement nemen wij al het materiaal opnieuw mee.

12. Certificering
Onze traiteurservice heeft een ‘100 % biologisch’-label van Certisys waardoor wij het BIO-keurmerk voor voeding hebben gekregen. Wij controleren regelmatig de traceerbaarheid van de gecertificeerde producten van onze leveranciers.

Wij verkiezen altijd fruit en groenten van het seizoen alsook lokale producten waarbij de regels van duurzame ontwikkeling en korte circuits worden nageleefd.

Al onze dranken zijn verpakt in glazen flessen en wij proberen blikjes te vermijden. Wij verkiezen dranken in dispensers en kraanwater en gebruiken bij voorkeur herbruikbare en/of recycleerbare materialen.

13. Koolstofcompensatie
In samenwerking met de bvba Biorganic Factory geniet u van een CO2-neutrale traiteurservice. Daarvoor factureren wij een bijdrage van € 0,20/persoon excl. btw om deel te nemen aan door het Raamverdrag Klimaatverandering (UNFCCC) gecertificeerde compensatieprojecten via onze samenwerking met CO2logic.

14. Aansprakelijkheidsbeperking
Indien een klacht gegrond zou zijn, kan de aansprakelijkheid van de bvba Biorganic Factory niet meer bedragen dan de waarde van de geleverde goederen. De bvba Biorganic Factory aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor vertragingen of verkeerde leveringen in geval van moeilijk toegankelijke locaties van de klant of onvoldoende voorbereiding op deze locaties en, meer algemeen, in geval van overmacht of gebeurtenissen die niet onder haar controle vallen.

De bvba Biorganic Factory heeft een geldige verzekeringspolis afgesloten tot dekking van haar burgerlijke aansprakelijkheid (BA). De aansprakelijkheid van de bvba Biorganic Factory is beperkt tot de bedragen gedekt door de verzekeringspolis.
Bij het opstellen van onderhavige algemene voorwaarden is bij P&V Assurances bvba een verzekeringspolis afgesloten met contractnummer 32.690.156 (algemene voorwaarden van de polis 575/04-2003).

Ter informatie: bij het opstellen van onderhavige algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid gedekt ten bedrage van:

BA Exploitatie:
– Lichamelijk letsel: € 1.250.000,00
– Materiële schade: € 125.000,00
BA na levering:
– Lichamelijk letsel: € 1.250.000,00
– Materiële schade: € 125.000,00

Bij een wijziging van de verzekeringspolis zal de aansprakelijkheid van de bvba Biorganic Factory beperkt zijn tot de gedekte bedragen, zonder dat het hiervoor vermelde bedrag kan worden verminderd.

De klant van zijn kant verbindt zich ertoe het evenement dat hij organiseert te verzekeren met een polis tot dekking van alle risico’s inzake burgerlijke aansprakelijkheid alsook van de annulatiekosten en van de schade veroorzaakt aan het materiaal dat aan hem wordt toevertrouwd.

15. Bevoegde rechtbanken
De partijen moeten geschillen altijd eerst proberen in der minne te regelen.
Slagen ze hier niet in, is alleen het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.